Huurvoorwaarden

VERHUUROVEREENKOMST


Tussen: de verhuurder NEPTUNUS CVBA, Jos Tilborghsstraat 53 te 2920 Kalmthout, verder genoemd als Neptunus

en

de huurder X, verder genoemd als Huurder

wordt overeengekomen hetgeen volgt:

Neptunus cvba geeft aan Huurder in huur, een minibus xxxxxx xxxxxxxxx, met kenteken xxxxxxxxxx.

Het voertuig wordt ter beschikking gesteld aan Huurder te Kalmthout, Magermanse Heide 11, op Xdag XX XXXXXXXXXXX in de Xmiddag, en dient te worden geretourneerd op Xdag XX XXXXXXXX 2019 voor XX:XX uur eveneens te Kalmthout, Magermanse Heide 11.

In totaal X dagen huur = XXX € te betalen voor de afhalng.

De waarborg bedraagt 400 €, en dient bij afhaling te worden betaald.

Totaal te betalen XXX €, waarvan 400 € waarborg dewelke normaal wordt geretourneerd na een check bij aankomst.

De Huurder gaat akkoord met onderstaande Artikelen van de huurovereenkomst:

ARTIKEL 1: STAAT VAN HET VOERTUIG OVERHANDIGING EN TERUGGAVE

1. De huurder erkent dat het voertuig dat hij heeft ontvangen, in perfecte staat verkeert, goed onderhouden werd, proper is, en dat het is uitgerust met al het wettelijke toebehoren, al het nodige gereedschap, de boorddocumenten (grijze kaart, groene kaart en onderhoudsboekje), de nodige sleutels en een reserveband. Als dit niet het geval is verwittigt hij NEPTUNUS CVBA schriftelijk ten laatste op het moment dat hij het voertuig in bezit neemt.

2. De huurder verbindt er zich toe het voertuig alsook het toebehoren terug te bezorgen in de staat waarin hij ze heeft ontvangen (met uitzondering van de normale slijtage). Elk verlies of elke beschadiging van het voertuig of de hierboven opgesomde elementen valt onder de aansprakelijkheid van de Huurder aan wie de eventuele vervangings- of herstellingskosten zullen worden aangerekend. In geval van een abnormale beschadiging van een van de luchtbanden, verbindt de Huurder zich ertoe om hem, op zijn kosten, onmiddellijk te vervangen door een nieuwe band met dezelfde afmetingen en van hetzelfde merk.

3. Het voertuig wordt afgeleverd met een brandstoftank die volledig vol is. De teruggave dient met een volledig volle brandstoftank te gebeuren, enkel in dat geval zal geen additionele brandstof gefactureerd worden. De brandstof is in ieder geval ten laste van de huurder.

4. Het voertuig wordt op afspraak afgehaald en in huur gegeven te B-2920 Kalmthout, Magermanse Heide 11, op de terreinen van DBT transport, en dient aldaar terug te worden geretourneerd, telkens op de datum en het uur die in de huurovereenkomst werden vermeld, behoudens een door NEPTUNUS CVBA alvorens het vervallen van het contract verleende en schriftelijk bevestigde afwijking. De huurder is verantwoordelijk voor het voertuig tot ontvangst door NEPTUNUS CVBA van de boorddocumenten en de sleutels van het voertuig.

Tot de teruggave van het voertuig blijft het risico op diefstal of schade aan het voertuig ten laste van de Huurder, tot aan de werkelijke ontvangst door NEPTUNUS CVBA, uit handen van deze laatste, van de sleutels en de boorddocumenten.

5. Wanneer het voertuig niet op de contractueel voorziene datum en/of plaats wordt teruggegeven, zal enkel de Huurder aansprakelijk worden gesteld voor elke schade die aan derden of aan het voertuig werd berokkend. Hij zal bovendien de betaling verschuldigd zijn van het bedrag van de huur gedurende de periode van verlenging. In het geval van een verlenging zonder de schriftelijke toestemming van NEPTUNUS CVBA, behoudt deze zich het recht voor om klacht in te dienen wegens misbruik van vertrouwen en verduistering en is NEPTUNUS CVBA gemachtigd het voertuig op kosten van de Huurder op welke plaats dan ook terug te nemen, teneinde zijn schade te beperken.

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE HUURDER EN VAN DE ERKENDE BESTUURDER(S)

De Huurder verzekert de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan NEPTUNUS CVBA en die in de huurovereenkomst worden vermeld.

Als één van deze aanwijzingen onjuist zou blijken, kan de huurovereenkomst van rechtswege ten nadele van de Huurder worden ontbonden. In dat geval is NEPTUNUS CVBA gemachtigd om de teruggave van het voertuig op eerste verzoek te vorderen zonder dat het noodzakelijk is een voorafgaande machtiging van de rechtbank te vragen, en om het op kosten van de Huurder terug te nemen op welke plaats het zich ook zou mogen bevinden.

Elke bestuurder die met het gehuurde voertuig rijdt, moet gemeld worden bij aanvang van de huur, en dient een copy van zijn identiteitskaart en rijbewijs laten maken bij ophalen van het voertuig.

ARTIKEL 3: EIGENDOM

1. De Huurder verkrijgt op geen enkele wijze de eigendom van het verhuurd voertuig.

2. Bijgevolg kan de Huurder het voertuig, zijn uitrusting of zijn gereedschap niet kosteloos of onder bezwarende titel overdragen, noch met lasten of zakelijke rechten bezwaren, noch behandelen op zodanige manier dat nadeel zou kunnen berokkend worden aan de rechten van NEPTUNUS CVBA of aan derden.

3. Ingeval een derde beslag zou leggen of beslag zou pogen te leggen op het voertuig, zal de Huurder NEPTUNUS CVBA onmiddellijk daarvan op de hoogte brengen en dit per aangetekend schrijven bevestigen. Tegelijkertijd verwittigt hij de beslagleggende partij en bevestigt haar per aangetekende brief, dat het voertuig hem niet toebehoort maar gehuurd is van NEPTUNUS CVBA.

4. Op dezelfde wijze zal de Huurder binnen een maximum termijn van 24 uur NEPTUNUS CVBA per aangetekende brief op de hoogte brengen van elke betekening van vonnis of elke uitvoerbare gerechtelijke beslissing die de rechten van NEPTUNUS CVBA op het voornoemde voertuig zou kunnen schaden.

5. Op dezelfde wijze zal de huurder NEPTUNUS CVBA binnen de 24 uur per aangetekende brief op de hoogte brengen van elke verklaring van faillissement, elke invereffeningstelling, elke aanvraag tot gerechtelijk akkoord of elk uitstel van betaling waarvan hij het voorwerp uitmaakt of welke de rechten van NEPTUNUS CVBA op het voertuig in het gedrang zouden kunnen brengen.

6. Alle kosten die door NEPTUNUS CVBA worden gemaakt om haar rechten te vrijwaren, zijn ten laste van de Huurder.

7. In het algemeen zal de Huurder vermijden elke maatregel te nemen die zou kunnen doen geloven dat het voertuig gehuurd van NEPTUNUS CVBA hem toebehoord.

8. Teneinde de veiligheid van de huurder en van het verhuurde voertuig te waarborgen kan het voertuig met een Track & Trace device worden uitgerust. Dit toestel kan gebruikt worden zowel tijdens de rit als in geval van stilstand. De geregistreerde gegevens zijn enkel toegankelijk voor NEPTUNUS CVBA en de verbonden maatschappijen, alsook voor de hulpdiensten, de politie en de gerechtelijke instanties. De huurder verleent zijn uitdrukkelijke toestemming tot de verwerking van de gegevens voor de gerechtvaardigde doeleinden in het kader van de huurovereenkomst. Indien de gegevens worden verwerkt heeft de huurder recht op inzage.

ARTIKEL 4: VERHURING-BETALING-VERLENGING

1. De prijs van de verhuring wordt weergegeven op het contract, of wordt bepaald door de van kracht zijnde tarieven, waarvan de lijst ten allen tijde kan worden geraadpleegd op de plaats waar het voertuig werd verhuurd. Behoudens andersluidende overeenkomst zal de huurprijs vooraf cash of door overschrijving worden betaald.

2. Hetzelfde geldt ingeval van verlenging van de oorspronkelijke huurtermijn. Desgevallend moet de huurprijs van de verlenging vooraf cash of door overschrijving worden betaald.

3. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn alle facturen contant en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel of op de hoofdzetel van NEPTUNUS CVBA, Jos Tilborghsstraat 53 te 2920 Kalmthout. Elke eventuele klacht in verband met de voornoemde facturen moet binnen de 10 werkdagen na het versturen van de factuur per aangetekende brief worden overgemaakt, bij gebreke waarvan de klacht van gener waarde zal worden beschouwd.

4. Wanneer de factuur op haar vervaldag niet volledig werd betaald, wordt de voornoemde factuur, bij wijze van schadeloosstelling, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15 %, met een minimum van € 75, naast de correctionele verwijlintrest van 1 % per maand, waarbij iedere reeds begonnen maand volledig wordt gerekend. Bovendien zal de huurovereenkomst van rechtswege en ten nadele van de Huurder worden beëindigd, waarbij NEPTUNUS CVBA gemachtigd is om de teruggave van het voertuig, op eerste verzoek, te eisen en het voertuig, op welke plaats het zich ook zou mogen bevinden, en op kosten van de Huurder terug te nemen.

Als de Huurder instructies heeft gegeven om de factuur naar een derde natuurlijke of rechtspersoon te versturen, zal hij ten opzichte van NEPTUNUS CVBA hoofdelijk gehouden zijn tot de betaling van de factuur.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

1. Het voertuig mag slechts bestuurd worden door de Huurder, of door de erkende bestuurder(s) waarvan de identiteit vermeld is op het verhuurcontract, en waarvoor de Huurder zich automatisch door ondertekening van het huurcontract borg stelt. Wanneer er verschillende bestuurders zijn, kan de huurprijs verhoogd worden in overeenstemming met de van kracht zijnde tarieven.

2. De Huurder verbindt er zich toe dat het voertuig als door een goede huisvader zal gebruikt worden.

3. De huurder verbindt er zich toe dat het voertuig niet bestuurd of gebruikt zal worden:

a) door een persoon die niet gedurende minstens één jaar houder is van een rijbewijs;

b) door een persoon die niet minstens 25 jaar oud is voor de bestelwagens.

c) door een persoon ouder dan 70 jaar;

d) door een persoon onder invloed van verdovende middelen

e) door een persoon onder invloed van of alcohol = 0,0 promille !!

f) door een persoon wiens verplichte autoverzekering door de maatschappij werd ontbonden of niet werd vernieuwd of wiens rijbewijs tijdelijk werd ingetrokken;

g) voor ongeoorloofde doeleinden;

h) in om het even welk competitie - of wedstrijdverband of in het kader van om het welke snelheids -, regelmatigheids - of behendigheidsproef;

i) in het kader van om het even welk arbeidsconflict of oproer of van om het even welke sport -, vakbonds -, politieke of sociale manifestatie die gewelddaden van collectieve aard met zich mee zou kunnen brengen;

j) voor het vervoer van gevaarlijke, giftige, ontplofbare of bijtende goederen;

k) tot schending van de wettelijke bepalingen van de wegcode en van iedere dwingende wettelijke bepaling in het algemeen;

l) buiten de landen van de Europese Gemeenschap of Zwitserland;

m) (de huurder verbindt er zich toe dat) hij het voertuig niet zal overbelasten (wettelijk laadvermogen aangegeven op deelbewijs A van de technische controle) of vermeld in de handleiding van de fabrikant.

n) om het even welk voertuig of een aanhangwagen vooruit te duwen of te trekken zonder de wettelijke bepalingen te volgen.

o) tot schending van om het even welke clausule van deze overeenkomst.

4. De huurder verbindt er zich toe om het voertuig steeds te sluiten, te vergrendelen en correct te parkeren, en de boorddocumenten niet in het voertuig achter te laten wanneer hij het voertuig verlaat.

5. De huurder verbindt er zich toe geen enkele publiciteit op het gehuurde voertuig aan te brengen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van NEPTUNUS CVBA. De Huurder verbindt er zich toe geen wijzingen aan het voertuig aan te brengen, noch de namen van NEPTUNUS CVBA of elk ander op het voertuig aangebracht opschrift te wijzigen, wissen of verwijderen.

6. Bij schending van de verplichtingen voorzien in dit artikel zal deze overeenkomst van rechtswege worden ontbonden en zal NEPTUNUS CVBA zonder de voorafgaande tussenkomst van een rechtbank en op eerste verzoek, de teruggave van het voertuig kunnen eisen en het voertuig kunnen eisen en het voertuig op kosten van de huurder kunnen terugnemen of recupereren, op welke plaats het zich ook zou mogen bevinden.

7. De Huurder en de erkende bestuurder(s) zijn hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van NEPTUNUS CVBA voor schade die voortvloeit uit de schending van een dezer verplichtingen.

ARTIKEL 6: ONDERHOUD HERSTELLINGEN

1. De kosten voor het normale onderhoud van het gehuurde voertuig worden door NEPTUNUS CVBA gedragen. Dit geldt eveneens voor de herstellingskosten voortvloeiend uit de normale mechanische slijtage.

2. Geen enkele onderhoudsbeurt en geen enkele herstelling kan worden uitgevoerd zonder het voorafgaande en schriftelijke akkoord van NEPTUNUS CVBA. De facturen met betrekking tot het voornoemde onderhoud en de voornoemde herstellingen moeten gedetailleerd zijn en vooraf door de Huurder worden betaald. Om te kunnen worden terugbetaald, moeten de vervangen onderdelen samen met de factuur worden voorgelegd.

3. De buitengebruikstelling van het voertuig ter wille van het onderhoud of de herstelling moet door de Huurder worden geduld. Als deze buitengebruikstelling evenwel langer duurt dan 24 uur, zal NEPTUNUS CVBA een vervangwagen ter beschikking stellen voor de duur van de buitengebruikstelling. De Huurder zal bij gebreke daarvan een schadeloosstelling gelijk aan € 50 per dag vertraging kunnen eisen.

4. De Huurder moet dagelijks het olie - en waterpeil controleren, alsook het niveau van de remvloeistof. Hij is aansprakelijk voor alle schade voortvloeiend uit het nalaten ervan.

5. In geval van een huurtermijn van lange duur verbindt de Huurder er zich toe het voertuig in het NEPTUNUS CVBA station dat hem wordt aangeduid te laten onderhouden op de datum die hem wordt medegedeeld. Bij gebrek daarvan, is hij aansprakelijk voor alle schade voortvloeiend uit het nalaten ervan.

6. In elk geval neemt NEPTUNUS CVBA geen enkele aansprakelijkheid op zich voor om het even welke schade als gevolg van een gebrek aan onderhoud of herstelling of dewelke veroorzaakt door de slechte uitvoering ervan, tenzij het onderhoud en/of de herstelling het werk is/zijn van een NEPTUNUS CVBA station.

7. NEPTUNUS CVBA neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor gebreken in de constructie van het gehuurde voertuig.

ARTIKEL 7: VERZEKERING

1. Het verhuurde voertuig is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid met een vrijstelling van 250 €, in overeenstemming met het type-contract van de verplichte verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid inzake autoverzekeringen. Het is tevens verzekerd tegen materiële schade, met een vrijstelling van 1250 € per schadegeval.

Enkel de Huurder en de door NEPTUNUS CVBA erkende bestuurder(s), die over een geldig rijbewijs beschikken, kunnen zich beroepen op de hoedanigheid van verzekerde, binnen de grenzen en volgens de voorwaarden van de verplichte autoverzekeringspolis waarvan de kopie ter hunner inzage ligt in het hoofdkantoor van NEPTUNUS CVBA.

2. De Huurder en de erkende bestuurder(s) verklaren dat ze kennis hebben genomen van deze verzekeringspolis en verbinden er zich toe de clausules en voorwaarden ervan, dewelke beschouwd moeten worden als integraal deel uitmakend van de huurovereenkomst, na te leven.

3. Ingeval van diefstal, brand of ongeval zijn de schade aan het voertuig, 100 % van de cataloguswaarde, evenals de depannage, de technische werkloosheid, de expertisekosten, evenals elke schade voortvloeiend uit de diefstal, de brand of het ongeval, ten laste van de Huurder, daarin begrepen de winstderving wegens de buitengebruikstelling van het voertuig, behalve als de Huurder in staat is de fout te bewijzen van een derde die zijn aansprakelijkheid aanvaardt.

4. De Huurder is verplicht de diefstalverzekering aan te gaan. Hij heeft evenwel de mogelijkheid zich te ontheffen van zijn aansprakelijkheid ingeval van brand of materiële schade aan het voertuig door de omniumverzekering aan te gaan. Het aangaan van deze dekkingen moet bij het sluiten van de huurovereenkomst gebeuren en zal aanleiding geven tot de facturering van een bij de huurprijs komend bedrag, in overeenkomst met de geldende tarieven.

5. Zelfs als de Huurder de omniumverzekering en de diefstalverzekering zoals beschreven in het hierboven vermelde punt 4 heeft aangegaan, blijft hij aansprakelijk voor:

- een niet-afkoopbare franchise waarvan het bedrag is aangeduid op het verhuurcontract.

- De vrijstelling B.A. van € 250 blijft steeds behouden bij elk schadegeval, ongeacht de afkoop van de vrijstelling.

- een forfaitair bedrag van € 500 ingeval van diefstal of verlies van de documenten van het voertuig uit hoofde van de kosten eigen aan de wedersamenstelling van een documentenbundel;

- het verlies van de klederen, de bagage en de voorwerpen die zich in het voertuig bevinden;

- schade aan het onderstel van het voertuig;

- schade aan de luchtbanden, zoals bijvoorbeeld lekke banden, kloven of scheuren, evenals elke schade aan de velgen;

- schade aan het dak (bovengedeelte van het voertuig dat zich boven de voorruit bevindt) zoals krassen, vervormingen of inslagen, evenals aan het interieur of aan de bagageruimte ( brandschade, scheuren, winkelhaken, vuiligheden);

- schade als gevolg van een zware overtreding van de wegcode, van een daad van vandalisme door de Huurder, de erkende bestuurder(s) of door personen die door deze(n) worden vervoerd in het voertuig;

- schade veroorzaakt door een dier wiens eigenaar onbekend is;

- schade berokkend aan het voertuig als gevolg van nalatigheid, daarin begrepen de schade aan de motoren en aan de aandrijving, de besturing en de ophanging;

- schade veroorzaakt aan of door de laadbrug van een vrachtwagen.

6. De Huurder blijft bij diefstal volledig aansprakelijk indien er:

- diefstal gepleegd door de aangestelde van de Huurder of van de erkende bestuurder(s);

- diefstal waarvan de Huurder, de erkende bestuurder(s) of de leden van hun familie of gezin dader of medeplichtige zijn.

7. Behoudens andersluidende overeenkomst wordt het voertuig slechts verzekerd voor de duur van de huurtermijn aangegeven in de huurovereenkomst. Hetzelfde geldt voor het voordeel van de diefstalverzekering en de omniumverzekering. Is deze termijn verstreken, dan zal de Huurder aansprakelijk worden gesteld voor alle aan derden berokkende schade en voor alle schade aan het voortuig.

8. De Huurder en de erkende bestuurder(s) worden uitgesloten van het voordeel van de diefstalverzekering en van de omniumverzekering in geval van valse verklaringen of wanneer ze een der verplichtingen opgelegd door deze algemene voorwaarden, in het bijzonder deze voorzien in de artikelen 2, 5.1, 5.2, 5.3. en 5.4., niet naleven, onverminderd de mogelijkheid van NEPTUNUS CVBA om klacht neer te leggen bij de gerechtelijke overheden.

9. De Huurder en de erkende bestuurder(s) zijn ten opzichte van NEPTUNUS CVBA hoofdelijk aansprakelijk voor een derde of aan het voertuig berokkende schade, die niet gedekt wordt door de diefstalverzekering en de omniumverzekering.

10. De schatting van de materiële schade berokkend aan het verhuurde voertuig wordt uitgevoerd door een onafhankelijk voertuigendeskundige, aangeduid door NEPTUNUS CVBA. De Huurder aanvaardt deze schatting onherroepelijk als hij niet binnen de 5 dagen na ontvangst van het proces verbaal van deze deskundige op zijn kosten overgegaan is tot een tegenexpertise. Ingeval van diefstal of volledig verlies, is de waarde van het verhuurde voertuig gelijk aan 100 % van de cataloguswaarde op het moment van de in verkeerstelling, verhoogd met de waarde van het wrak, waarvoor een oproep tot het uitbrengen van een bod wordt georganiseerd.

11. Ingeval van diefstal van het voertuig of ongeval zullen de Huurder en de erkende bestuurder(s) alle nuttige maatregelen treffen om de rechten van NEPTUNUS CVBA te vrijwaren, en verbinden zij er zich toe:

a. om NEPTUNUS CVBA binnen de vierentwintig uur te verwittigen en een schriftelijke verklaring toe te zenden van elk ongeval, elke diefstal of brand, en om de werkelijke omstandigheden, de datum, het uur en de plaats van het schadegeval in deze verklaring te vermelden, alsook de naam en het adres van de betrokken personen en de eventuele getuigen.

Bovendien zullen zij de nummerplaat van de betrokkene voertuigen opgeven, alsook de naam van de betrokken verzekeringsmaatschappijen en de polisnummers.

Bij deze verklaring wordt elk politierapport of elke vaststelling door de deurwaarder gevoegd, als een van deze overheden tussenbeide is gekomen.

b. om hun eigen aansprakelijkheid of fout niet te erkennen, noch met de derde partij te onderhandelen of een lading aan te gaan betreffende het geval;

c. om het verhuurde voertuig niet achter te laten, zonder ervoor te zorgen dat de veiligheid en de bescherming ervan worden gewaarborgd;

d. om de politie onmiddellijk te verwittigen als de fout van de derde partij moet worden vastgesteld, of als er gewonden zijn;

e. om zonder verwijl te antwoorden op de vragen om inlichtingen, aan hen gericht door NEPTUNUS CVBA om de omstandigheid van het schadegeval te bepalen.

Bij niet-naleving van deze verbintenissen zullen ze aansprakelijk worden gesteld voor elk voor NEPTUNUS CVBA nadelig gevolg. In dat geval zullen de voordelen van de diefstalverzekering en de omniumverzekering eveneens worden opgeschort.

12. Ingeval van diefstal moeten de originele sleutels en de boorddocumenten, alsook een officieel rapport van de politie waardoor de diefstal wordt bewezen, binnen de 5 dagen na de diefstal aan NEPTUNUS CVBA worden overhandigd. Bij ontstentenis blijft de Huurder, ondanks het aangaan van de diefstalverzekering, volledig aansprakelijk voor het verlies van het voertuig.

13. Ingeval van vrijwillige beschadiging, vandalisme, diefstal, onaangepast rijgedrag, brand of ongeval behoudt NEPTUNUS CVBA zich het recht voor om geen vervangwagen ter beschikking te stellen, zonder deze beslissing te moeten rechtvaardigen.

ARTIKEL 8: STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

De Huurder en de erkende bestuurder(s) zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle overtredingen door hen begaan bij het besturen van het voertuig.

ARTIKEL 9: BEVOEGDHEID

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, onder voorbehoud van het recht van NEPTUNUS CVBA om het voornoemde geschil aan het oordeel te onderwerpen van elk andere territoriaal bevoegde rechtbank.

Kalmthout, XX XXXXXXXXXX 2016.

NEPTUNUS CVBA - Jos Tilborghsstraat 53 - 2920 Kalmthout - Tel: +32 3 670 05 11

OND. NR BE 089.577.546 RPR ANTWERPEN

De Verhuurder De Huurder,

Neptunus cvba

Chris Delcroix X

(voorafgegaan door "gelezen en goedgekeurd")

Buske is een product van Neptunus, Jos Tilborghsstraat 53, B-2920 Nieuwmoer-Kalmthout (België), +32(0)3 670 05 11
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.