Huurvoorwaarden

MODEL HUUROVEREENKOMST

Tussen: de verhuurder Neptunus CVBA, Essensteenweg 90 te 2920 Kalmthout, verder genoemd als verhuurder

en de huurder XXX e-mail XXX verder genoemd als huurder

wordt overeengekomen hetgeen volgt:

verhuurder geeft aan huurder in huur, een X-persoons minibus XXX, met kenteken XXX

Het voertuig wordt ter beschikking gesteld aan huurder te Kalmthout, Magermanse Heide 11, op XX / XX / XXXX, en dient te worden geretourneerd op XX / XX / XXXX te 2920 Kalmthout, Magermanse Heide 11.

In totaal XX huurdagen = XXX € inclusief 21 % BTW te betalen voor of bij afhaling van het voertuig.

De waarborg bedraagt 400 € en dient bij afhaling te worden betaald.

Totaal te betalen XXX €, waarvan 400 € waarborg.

Deze waarborg wordt geretourneerd nadat het voertuig na een tegensprekelijke vaststelling, volgetankt met diesel en adblue, schadevrij, proper en tijdig terug wordt ingeleverd.

Kilometerstand bij aankomst = ……………………….

Kilometerstand bij vertrek = ………………...........

Totaal gereden kilometers = ……………………….. Extra kilometers = ………………………..

Inbegrepen: XXX kilometer per huurdag, meer-kilometers worden aangerekend aan X,XX € per km, plus 21% BTW.

Geregistreerde bestuurders :

 • ……………………………….. rijbewijs nr …………………………………….;
 • ……………………………….. rijbewijs nr …………………………………….;
 • ……………………………….. rijbewijs nr …………………………………….;

De huurder gaat akkoord met onderstaande Artikelen van de huurovereenkomst:

ARTIKEL 1: STAAT VAN HET VOERTUIG OVERHANDIGING EN TERUGGAVE

 • De huurder erkent dat het voertuig dat hij heeft ontvangen, goed onderhouden werd, proper is, en dat het is uitgerust met al het wettelijke toebehoren, al het nodige gereedschap, de boorddocumenten (grijze kaart, groene kaart en onderhoudsboekje), de nodige sleutels en een reserveband.

Vóór ontvangst van het voertuig zal verhuurder aan de huurder en/of de geregistreerde bestuurders een tegensprekelijke schadefiche en checklist ter beschikking stellen, waarin eventuele gebreken of onvolledige uitrustingen, documenten etc…. kunnen worden gemeld.

Na nazicht en door ondertekening van deze checklist erkent/erkennen de huurder en/of de geregistreerde bestuurder(s) het voertuig in de staat zoals beschreven in de checklist te hebben ontvangen, en voorzien van in lid 1 vermelde uitrusting, documenten en bijbehoren.

 • De huurder verbindt er zich toe het voertuig alsook het toebehoren terug te bezorgen in de staat waarin hij ze heeft ontvangen. Elk verlies of elke beschadiging van het voertuig of de hierboven opgesomde elementen valt onder de aansprakelijkheid van de huurder, aan wie de eventuele vervangings- of herstellingskosten zullen worden aangerekend. In geval van een abnormale beschadiging van een van de luchtbanden, verbindt de huurder zich ertoe om hem, op zijn kosten, onmiddellijk te vervangen door een nieuwe band met dezelfde afmetingen en van hetzelfde merk, bij gebreke waaraan verhuurder gemachtigd wordt om zelf tot vervanging over te gaan, en waarbij de kosten zullen worden doorgerekend aan en vergoed door de huurder.
 • Het voertuig wordt afgeleverd met een brandstoftank die volledig volgetankt is met diesel. De teruggave van het voertuig moet ook met een volledig volle brandstoftank gebeuren. De Adblue tank zal ook volledig volgetankt zijn bij vertrek, en dient volledig volgetankt geretourneerd te worden. Enkel in dat geval zal er geen additionele brandstof of Adblue gefactureerd worden. Er wordt steeds tegensprekelijke vaststelling bij herinlevering georganiseerd. Alle brandstof en Adblue is in ieder geval ten laste van de huurder.
 • Het voertuig wordt op afspraak afgehaald en in huur gegeven te B-2920 Kalmthout, Magermanse Heide 11, op de terreinen van DBT Transport, en dient aldaar terug te worden geretourneerd, telkens op de datum en het uur die in de huurovereenkomst werden vermeld, behoudens een door verhuurder schriftelijk bevestigde afwijking. De huurder is verantwoordelijk voor het voertuig tot aan de ontvangst door verhuurder van de boorddocumenten en de sleutels van het voertuig.
 • Tot aan de teruggave van het voertuig blijft het risico op diefstal of schade aan het voertuig ten laste van de huurder.
 • Wanneer het voertuig niet op de contractueel voorziene datum en/of plaats wordt teruggegeven, zal enkel de huurder aansprakelijk worden gesteld voor elke schade die aan derden of aan het voertuig werd berokkend. Hij zal bovendien de betaling verschuldigd zijn van het bedrag van de huur gedurende de periode van verlenging, plus een forfaitaire schadevergoeding van 75 € per dag. In het geval van een verlenging zonder de schriftelijke toestemming van verhuurder, behoudt deze zich het recht voor om klacht in te dienen wegens misbruik van vertrouwen en verduistering, en is verhuurder gemachtigd het voertuig op kosten van de huurder op welke plaats dan ook terug te nemen, teneinde zijn schade te beperken.

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE HUURDER EN VAN DE ERKENDE BESTUURDER(S)

De huurder verzekert de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan verhuurder en die in de huurovereenkomst worden vermeld.

Als één van deze mededelingen en gegevens onjuist zouden blijken, hetzij het voertuig door een ander persoon dan de geregistreerde bestuurder(s) wordt bestuurd, kan de huurovereenkomst van rechtswege ten nadele van de huurder worden ontbonden. In dat geval is verhuurder gemachtigd om de teruggave van het voertuig op eerste verzoek te vorderen zonder dat het noodzakelijk is een voorafgaande machtiging van de rechtbank te vragen, en om het op kosten van de huurder terug te nemen op welke plaats het zich ook zou mogen bevinden.

Voor elke geregistreerde bestuurder zoals opgegeven in de aanhef van deze overeenkomst dient een copy van zijn of haar identiteitskaart en rijbewijs te worden overhandigd, uiterlijk bij de afhaling van het voertuig.

ARTIKEL 3: EIGENDOM

 • De huurder verkrijgt op geen enkele wijze de eigendom van het verhuurd voertuig.
 • Bijgevolg kan de huurder het voertuig, zijn uitrusting of zijn gereedschap niet kosteloos of onder bezwarende titel overdragen, noch met lasten of zakelijke rechten bezwaren, noch behandelen op zodanige manier dat nadeel zou kunnen berokkend worden aan de rechten van verhuurder of aan derden.
 • Ingeval een derde beslag zou leggen of beslag zou pogen te leggen op het voertuig, zal de huurder verhuurder onmiddellijk daarvan op de hoogte brengen en dit per aangetekend schrijven bevestigen. Tegelijkertijd verwittigt hij de beslagleggende partij en bevestigt haar per aangetekende brief, dat het voertuig hem niet toebehoort maar gehuurd is van verhuurder.
 • Op dezelfde wijze zal de huurder binnen een maximum termijn van 24 uur verhuurder per aangetekende brief op de hoogte brengen van elke betekening van vonnis of elke uitvoerbare gerechtelijke beslissing die de rechten van verhuurder op het voornoemde voertuig zou kunnen schaden.
 • Op dezelfde wijze zal de huurder de verhuurder binnen de 24 uur per aangetekende brief op de hoogte brengen van elke verklaring van faillissement, elke invereffeningstelling, elke aanvraag tot gerechtelijk akkoord of elk uitstel van betaling waarvan hij het voorwerp uitmaakt of welke de rechten van verhuurder op het voertuig in het gedrang zouden kunnen brengen.
 • Alle kosten die door verhuurder worden gemaakt om haar rechten te vrijwaren, zijn ten laste van de huurder.
 • In het algemeen zal de huurder vermijden elke maatregel te nemen die zou kunnen doen geloven dat het voertuig gehuurd van verhuurder hem toebehoort.
 • Teneinde de veiligheid van huurder en verhuurde voertuig te waarborgen, is het voertuig met een Track & Trace device uitgerust. Dit toestel kan gebruikt worden zowel tijdens de rit als in geval van stilstand. De geregistreerde gegevens zijn enkel toegankelijk voor verhuurder en de verbonden maatschappijen, alsook voor de hulpdiensten, de politie en de gerechtelijke instanties. De huurder verleent zijn uitdrukkelijke toestemming tot de verwerking van de gegevens voor de gerechtvaardigde doeleinden in het kader van de huurovereenkomst. Indien de gegevens worden verwerkt heeft de huurder recht op inzage.

ARTIKEL 4: VERHURING-BETALING-VERLENGING

 • De prijs van de verhuring wordt weergegeven op het contract, of wordt bepaald door de van kracht zijnde tarieven, welke te allen tijde kan worden geraadpleegd op de plaats waar het voertuig werd verhuurd. Behoudens andersluidende overeenkomst zal de huurprijs vooraf cash of door overschrijving worden betaald.
 • Hetzelfde geldt ingeval van verlenging van de oorspronkelijke huurtermijn. Desgevallend moet de huurprijs van de verlenging vooraf cash of door overschrijving worden betaald.
 • Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn alle facturen contant en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel of op de hoofdzetel van verhuurder, Essensteenweg 90 te 2920 Kalmthout. Elke eventuele klacht in verband met de voornoemde facturen moet binnen de 10 werkdagen na het versturen van de factuur per aangetekende brief worden overgemaakt, bij gebreke waarvan de klacht van geen waarde zal worden beschouwd.
 • Wanneer de factuur op haar vervaldag niet volledig werd betaald, wordt de voornoemde factuur, bij wijze van schadeloosstelling, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15 %, met een minimum van € 75, naast de correctionele verwijlintrest van 1 % per maand, waarbij iedere reeds begonnen maand volledig wordt gerekend. Bovendien zal de huurovereenkomst van rechtswege en ten nadele van de huurder worden beëindigd, waarbij verhuurder gemachtigd is om de teruggave van het voertuig, op eerste verzoek, te eisen en het voertuig, op welke plaats het zich ook zou mogen bevinden, en op kosten van de huurder terug te nemen. Bij ontbinding van huidige overeenkomst ten laste van de huurder, zal deze laatste een bijkomende vergoeding verschuldigd zijn - bovenop de huurbedragen- van 15 dagen huur.
 • Als de huurder instructies heeft gegeven om de factuur naar een derde natuurlijke of rechtspersoon te versturen, zal hij ten opzichte van verhuurder hoofdelijk gehouden zijn tot de betaling van de factuur.
 • Behoudens opzettelijke fout of grove fout is de aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot de directe schade, en alleszins beperkt qua bedrag tot het bedrag van de factuur inzake deze verhuur. Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade wordt uitgesloten (onder indirecte schade en of gevolgschade wordt onder meer exemplatief verstaan: omzetverlies, gemiste kans, annulatiekosten verbonden aan de voorziene reis, repatriëring etc....).
 • Behoudens opzet of grove fout is de verhuurder niet aansprakelijk voor de zaken die door huurder of derden worden achtergelaten bij teruggave van het voertuig aan de verhuurder.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

 • Het voertuig mag slechts bestuurd worden door de huurder, of door de erkende bestuurder(s) waarvan de identiteit vermeld is op het verhuurcontract, en waarvoor de huurder zich automatisch door ondertekening van het huurcontract borg stelt. Wanneer er verschillende bestuurders zijn, kan de huurprijs verhoogd worden in overeenstemming met de van kracht zijnde tarieven.
 • De huurder verbindt er zich toe dat het voertuig als door een goede huisvader zal gebruikt worden, waaronder volgende algemene zorgvuldigheidsnormen niet limitatief en expliciet worden opgesomd:
 • zich houden aan een absolute maximumsnelheid van 140 km per uur, zelfs indien dit wettelijk/reglementair zou zijn toegelaten;
 • rijden zonder Adblue.
 • De huurder verbindt er zich toe dat het voertuig niet bestuurd of gebruikt zal worden:
 • door een persoon die niet gedurende minstens één jaar houder is van een rijbewijs;
 • door een persoon die niet minstens 25 jaar oud is voor de bestelwagens.
 • door een persoon ouder dan 70 jaar;
 • door een persoon onder invloed van verdovende middelen of door een persoon onder invloed van of alcohol (0,0 promille);
 • door een persoon wiens verplichte autoverzekering door de maatschappij werd ontbonden of niet werd vernieuwd of wiens rijbewijs tijdelijk werd ingetrokken;
 • voor ongeoorloofde doeleinden;
 • in om het even welk competitie- of wedstrijdverband of in het kader van om het welke snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsproef;
 • in het kader van om het even welk arbeidsconflict of oproer of van om het even welke sport-, vakbonds-, politieke of sociale manifestatie die gewelddaden van collectieve aard met zich mee zou kunnen brengen;
 • voor het vervoer van gevaarlijke, giftige, ontplofbare of bijtende goederen;
 • tot schending van de wettelijke bepalingen van de wegcode en van iedere dwingende wettelijke bepaling in het algemeen;
 • buiten de landen van de Europese Gemeenschap of Zwitserland;
 • (de huurder verbindt er zich toe dat) hij het voertuig niet zal overbelasten (wettelijk laadvermogen aangegeven op deelbewijs A van de technische controle) of vermeld in de handleiding van de fabrikant;
 • om het even welk voertuig of een aanhangwagen vooruit te duwen of te trekken zonder de wettelijke bepalingen te volgen;
 • tot schending van om het even welke clausule van deze overeenkomst.
 • De huurder verbindt er zich toe om het voertuig steeds te sluiten, te vergrendelen en correct te parkeren, en de boorddocumenten niet in het voertuig achter te laten wanneer hij het voertuig verlaat.
 • De huurder verbindt er zich toe geen enkele publiciteit op het gehuurde voertuig aan te brengen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder. De huurder verbindt er zich toe geen wijzingen aan het voertuig aan te brengen, noch de namen van verhuurder of elk ander op het voertuig aangebracht opschrift te wijzigen, wissen of verwijderen.
 • Bij schending van de verplichtingen voorzien in dit artikel zal deze overeenkomst van rechtswege worden ontbonden en zal verhuurder zonder de voorafgaande tussenkomst van een rechtbank en op eerste verzoek, de teruggave van het voertuig kunnen eisen en het voertuig kunnen eisen en het voertuig op kosten van de huurder kunnen terugnemen of recupereren, op welke plaats het zich ook zou mogen bevinden, en zullen de kosten die verhuurder moet maken tot herstel in oorspronkelijke staat worden doorgerekend aan de huurder
 • De huurder en de erkende bestuurder(s) zijn hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van verhuurder voor schade die voortvloeit uit de schending van een dezer verplichtingen.

ARTIKEL 6: ONDERHOUD/HERSTELLINGEN:

 • De kosten voor het normale onderhoud van het gehuurde voertuig worden door verhuurder gedragen. Dit geldt eveneens voor de herstellingskosten voortvloeiend uit de normale mechanische slijtage.
 • Geen enkele onderhoudsbeurt noch herstelling kan worden uitgevoerd zonder het voorafgaande en schriftelijke akkoord van verhuurder. De facturen met betrekking tot het voornoemde onderhoud of herstellingen moeten gedetailleerd zijn, en vooraf door de huurder worden betaald. Om te kunnen worden terugbetaald, moeten de vervangen onderdelen samen met de factuur worden.
 • De buitengebruikstelling van het voertuig ter wille van het normale voorgeschreven onderhoud of een normale herstelling moet door de huurder worden geduld. Als deze buitengebruikstelling evenwel langer duurt dan 24 uur, zal verhuurder een vervangwagen ter beschikking stellen voor de duur van de buitengebruikstelling. De huurder zal bij gebreke daarvan een schadeloosstelling gelijk aan € 50 per dag vertraging kunnen eisen.
 • De huurder moet dagelijks het olie- en waterpeil controleren, alsook het niveau van de remvloeistof. Hij is aansprakelijk voor alle schade voortvloeiend uit het nalaten ervan.
 • In geval van een huurtermijn van lange duur, verbindt de huurder er zich toe het voertuig in een werkplaats dat hem door verhuurder wordt aangeduid te laten onderhouden op de datum die hem wordt medegedeeld. Bij gebrek daarvan, is hij aansprakelijk voor alle schade voortvloeiend uit het nalaten ervan.
 • In elk geval neemt verhuurder geen enkele aansprakelijkheid op zich voor om het even welke schade als gevolg van een gebrek aan onderhoud of herstelling of dewelke veroorzaakt door de slechte uitvoering ervan, tenzij het onderhoud en/of de herstelling het werk is/zijn van een werkplaats van de verhuurder.
 • Verhuurder neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor gebreken in de constructie van het gehuurde voertuig.

ARTIKEL 7: VERZEKERING

 • Het verhuurde voertuig is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid met een vrijstelling van 250 € per dossier, in overeenstemming met het type-contract van de verplichte verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid inzake autoverzekeringen. Het is tevens verzekerd tegen materiële schade, met een vrijstelling van 1250 € per dossier, en heeft een territoriale dekking voor de volgende landen: A/B/BG/CZ/D/DK/E/EST/F/FIN/GR/H/HR/I/IRL/IS/L/LT/LV/M/N/NL/P/PL/RO/S/SL/SLO/UK.
 • Enkel de huurder en de door verhuurder erkende en geregistreerde bestuurder(s), dewelke over een geldig rijbewijs beschikken tijdens de huurperiode, kunnen zich beroepen op de hoedanigheid van verzekerde, binnen de grenzen en volgens de voorwaarden van de verplichte autoverzekeringspolis waarvan de kopie ter hunner inzage ligt in het hoofdkantoor van verhuurder.
 • De huurder en de erkende bestuurder(s) verklaren dat ze kennis hebben genomen van deze verzekeringspolis, en verbinden er zich toe de clausules en voorwaarden ervan, dewelke beschouwd moeten worden als integraal deel uitmakend van de huurovereenkomst, na te leven.
 • Ingeval van diefstal, brand of ongeval zijn de schade aan het voertuig, 100 % van de cataloguswaarde, evenals de depannage, de technische werkloosheid, de expertisekosten, evenals elke schade voortvloeiend uit de diefstal, de brand of het ongeval, ten laste van de huurder, daarin begrepen de winstderving wegens de buitengebruikstelling van het voertuig, behalve als de huurder in staat is de fout te bewijzen van een derde die zijn aansprakelijkheid aanvaardt.
 • Ook al heeft het voertuig een omniumverzekering en diefstalverzekering, blijft de huurder te allen tijde aansprakelijk voor:
 • een niet-afkoopbare franchise waarvan het bedrag is aangeduid in Artikel 7 Lid 1 van het verhuurcontract;
 • de vrijstelling B.A. van € 250 blijft steeds behouden bij elk schadegeval;
 • een forfaitair bedrag € 500 ingeval van diefstal of verlies van de documenten van het voertuig uit hoofde van de kosten eigen aan de wedersamenstelling van een documentenbundel;
 • het verlies van de klederen, de bagage en de voorwerpen die zich in het voertuig bevinden;
 • schade aan het onderstel van het voertuig;
 • schade aan de luchtbanden, zoals bijvoorbeeld lekke banden, kloven of scheuren, evenals elke schade aan de velgen;
 • schade aan het dak (bovengedeelte van het voertuig dat zich boven de voorruit bevindt) zoals krassen, vervormingen of inslagen, evenals aan het interieur of aan de bagageruimte (brandschade, gordels, scheuren, winkelhaken, vuiligheden);
 • schade als gevolg van een zware overtreding van de wegcode, van een daad van vandalisme door de huurder, de erkende bestuurder(s) of door personen die door deze(n) worden vervoerd in het voertuig;
 • schade veroorzaakt door een dier wiens eigenaar onbekend is;
 • schade berokkend aan het voertuig als gevolg van nalatigheid, daarin begrepen de schade aan de motor en of de aandrijving, de besturing en de ophanging.
 • De huurder blijft bij diefstal volledig aansprakelijk indien er:
 • diefstal gepleegd door de aangestelde van de huurder of van de erkende bestuurder(s);
 • diefstal waarvan de huurder, de erkende bestuurder(s) of de leden van hun familie of gezin dader of medeplichtige zijn.
 • Behoudens andersluidende overeenkomst wordt het voertuig slechts verzekerd voor de duur van de huurtermijn aangegeven in de huurovereenkomst. Hetzelfde geldt voor het voordeel van de diefstalverzekering en de omniumverzekering. Is deze termijn verstreken, dan zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor alle aan derden berokkende schade en voor alle schade aan het voortuig.
 • De huurder en de erkende bestuurder(s) worden uitgesloten van het voordeel van de diefstalverzekering en van de omniumverzekering in geval van valse verklaringen of wanneer ze een der verplichtingen opgelegd door deze algemene voorwaarden, in het bijzonder deze voorzien in de artikelen 2, 5.1, 5.2, 5.3. en 5.4., niet naleven, onverminderd de mogelijkheid van verhuurder om klacht neer te leggen bij de gerechtelijke overheden.
 • De huurder en de erkende bestuurder(s) zijn ten opzichte van verhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor een derde of aan het voertuig berokkende schade, die niet gedekt wordt door de diefstalverzekering en de omniumverzekering.
 • De schatting van de materiële schade berokkend aan het verhuurde voertuig wordt uitgevoerd door een onafhankelijk voertuigendeskundige, aangeduid door verhuurder. De huurder aanvaardt deze schatting onherroepelijk als hij niet binnen de 5 dagen na ontvangst van het proces verbaal van deze deskundige op zijn kosten overgegaan is tot een tegenexpertise. Ingeval van diefstal of volledig verlies, is de waarde van het verhuurde voertuig gelijk aan 100 % van de cataloguswaarde op het moment van de in verkeerstelling, verhoogd met de waarde van het wrak, waarvoor een oproep tot het uitbrengen van een bod wordt georganiseerd.
 • Ingeval van diefstal van het voertuig of ongeval zullen de huurder en de erkende bestuurder(s) alle nuttige maatregelen treffen om de rechten van verhuurder te vrijwaren, en verbinden zij er zich toe:
 • om verhuurder binnen de vierentwintig uur te verwittigen en een schriftelijke verklaring toe te zenden van elk ongeval, elke diefstal of brand, en om de werkelijke omstandigheden, de datum, het uur en de plaats van het schadegeval in deze verklaring te vermelden, alsook de naam en het adres van de betrokken personen en de eventuele getuigen.
 • Bovendien zullen zij de nummerplaat van de betrokkene voertuigen opgeven, alsook de naam van de betrokken verzekeringsmaatschappijen en de polisnummers.
 • Bij deze verklaring wordt elk politierapport of elke vaststelling door de deurwaarder gevoegd, als een van deze overheden tussenbeide is gekomen.
 • om hun eigen aansprakelijkheid of fout niet te erkennen, noch met de derde partij te onderhandelen of een lading aan te gaan betreffende het geval;
 • om het verhuurde voertuig niet achter te laten, zonder ervoor te zorgen dat de veiligheid en de bescherming ervan worden gewaarborgd;
 • om de politie onmiddellijk te verwittigen als de fout van de derde partij moet worden vastgesteld, of als er gewonden zijn;
 • om zonder verwijl te antwoorden op de vragen om inlichtingen, aan hen gericht door verhuurder om de omstandigheid van het schadegeval te bepalen.
 • Bij niet-naleving van deze verbintenissen zullen ze aansprakelijk worden gesteld voor elk voor verhuurder nadelig gevolg. In dat geval zullen de voordelen van de diefstalverzekering en de omniumverzekering eveneens worden opgeschort.
 • Ingeval van diefstal moeten de originele sleutels en de boorddocumenten, alsook een officieel rapport van de politie waardoor de diefstal wordt bewezen, binnen de 5 dagen na de diefstal aan verhuurder worden overhandigd. Bij ontstentenis blijft de huurder, ondanks het aangaan van de diefstalverzekering, volledig aansprakelijk voor het verlies van het voertuig.
 • Ingeval van vrijwillige beschadiging, vandalisme, diefstal, onaangepast rijgedrag, brand of ongeval behoudt verhuurder zich het recht voor om geen vervangwagen ter beschikking te stellen, zonder deze beslissing te moeten rechtvaardigen.

ARTIKEL 8: MOBILITEIT en PECHBIJSTAND

De facto worden huurvoertuigen niet verzekerd voor Europese pechhulp en/of bijstand. Het staat de huurder vrij om dit apart en additioneel op zijn eigen naam te borgen via een mobiliteitsverzekering op eigen naam.

Het is belangrijk om weten dat ingeval van pech, er noch door middel van deze verhuurovereenkomst, noch door middel van de omniumverzekering enige vorm van bijstand, vervangvoertuig of vergoeding vanuit de verhuurder wordt voorzien.

ARTIKEL 9: STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID, BOETES, RETRIBUTIES

De huurder en de geregistreerde bestuurders zijn steeds samen (hoofdelijk en solidair) aansprakelijk voor de overtredingen die worden begaan met het voertuig, ongeacht wie op dat ogenblik het voertuig bestuurde, zelfs voor degene gemaakt door derden waaraan de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders volgens deze overeenkomst het voertuig niet had mogen afstaan. Zij zullen alle boetes, belastingen, retributies en/of vergoedingen dienen te betalen die hieruit voortvloeien.

De verhuurder verbindt zich er toe om binnen de 24 uur per na ontvangst van enige kennisgeving, aanspraak inzake overtredingen, tol, retributies, aanslagen,… deze op het opgegeven e-mailadres van de huurder door te sturen, zodat de huurder rechtstreeks kan communiceren, afhandelen en betalen t.a.v. deze overheid of instelling.

Met betrekking tot deze administratieve afhandeling zal de huurder aan verhuurder een forfaitaire administratieve kost verschuldigd zijn van 50 €.

Voor zover verhuurder zelf gehouden is/aangesproken wordt in haar hoedanigheid van eigenares, zal de huurder gehouden zijn het door de verhuurder betaalde bedrag, plus 50 € administratiekosten te betalen aan verhuurder.

ARTIKEL 10 : Territorium :

Huurder verklaart en verbindt er zich toe het voertuig enkel te gebruiken in het door de verzekeringsmaatschappij verzekerde territorium.

De huurder is ervan op de hoogte dat buiten dit territorium, het voertuig en de inzittenden geen verzekeringsdekking genieten.

ARTIKEL 11 : PRIVACY :

Als verhuurder en titularis van een voertuig is verhuurder wettelijk verplicht te allen tijde de identiteit van de huurder/bestuurder(s) kenbaar te maken in het kader van de identificatie van een overtreder inzake de wet op het wegverkeer. Hierdoor zijn wij genoodzaakt de gegevens van de huurder/bestuurder(s) in een beschermde omgeving bij te houden.

 • Wij citeren artikel 67bis Wegverkeerswet: Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon, en de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, wordt vermoed dat deze is begaan door de titularis van de nummerplaat van het voertuig. Het vermoeden van schuld kan worden weerlegd met elk middel.
 • En artikel 67ter Wegverkeerswet : Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een rechtspersoon, zijn de natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen ertoe gehouden de identiteit van de bestuurder op het ogenblik van de feiten mee te delen of, indien zij die niet kennen, de identiteit van de persoon die het voertuig onder zich heeft.
 • De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen gevoegd bij het afschrift van het proces-verbaal werd verstuurd.
 • Indien de persoon die het voertuig onder zich heeft niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten moet hij eveneens, op de wijze hierboven vermeld, de identiteit van de bestuurder meedelen.
 • De natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen als titularis van de nummerplaat of als houder van het voertuig, zijn ertoe gehouden de nodige maatregelen te nemen om aan deze verplichting te voldoen.
 • De betrokkene kan gedurende dertig dagen zijn gegevens consulteren doch dit ontslaat verhuurder niet van zijn plicht de contractuele gegevens in ongewijzigde vorm te bewaren. Elke aanvraag dient schriftelijk te gebeuren d.m.v. een e-mail aan chris@dbt-logistics.com.
 • Verhuurder verklaart dat de gegevens van de huurder/bestuurder(s) op een beschermde hardware worden opgeslagen die enkel door de hiertoe bevoegde personen kan geconsulteerd worden. Deze gegevens worden enkel aangewend in het kader van elke wettelijke verplichting inzake de wet op het wegverkeer en de wet op de landsverzekering.
 • De voertuigen van verhuurder zijn uitgerust met een volgsysteem. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving enkel toegankelijk door een bevoegd persoon van verhuurder. Het volgsysteem heeft tot doel het voertuig te beschermen tegen ontvreemding. De gegevens kunnen enkel vrijgegeven worden met een bevelschrift van een onderzoeksrechter of in het kader van een onderzoek naar verzekeringsfraude.
 • Indien de huurder/bestuurder toestemming heeft gegeven dat zijn gegevens mogen gebruikt worden voor contact per mail, sms, fax, post zullen deze enkel gebruikt worden voor communicatie met betrekking tot het huren van een voertuig en elke andere communicatie kaderend in de activiteiten van de verhuurder. De gegevens worden in een beschermde omgeving opgeslagen en worden onder geen enkel beding voor andere commerciële doeleinden gebruikt dan deze geëigend aan de verhuurder.
 • De huurder/bestuurder heeft ten allen tijde het recht om zijn/ haar gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of zijn/haar gegevens te verwijderen uit het bestand en kan ten allen tijde zijn/ haar toestemming voor het gebruik van zijn gegevens intrekken. De gegevens worden dan niet meer voor intern commercieel doel aangewend maar worden conform de wettelijke verplichtingen wel nog bewaard. Hiervoor kan de huurder een e-mail sturen naar chris@dbt-logistics.com
 • Het volledige privacybeleid is raadpleegbaar op de website www.buske.be.

ARTIKEL 10: BEVOEGDHEID

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder voorbehoud van het recht van verhuurder om het voornoemde geschil aan het oordeel te onderwerpen van elk andere territoriaal bevoegde rechtbank.

Opgemaakt te Kalmthout op XX – XX - XXXX.

Neptunus GVC – Essensteenweg 90 – 2920 Kalmthout - Tel: +32 3 670 05 11 – OND.NR BE089.577.546 – RPR ANTWERPEN

De verhuurder De huurder,

Neptunus GVC

Buske is een product van Neptunus, Essensteenweg 90, B-2920 Nieuwmoer-Kalmthout (België), +32(0)3 670 05 11
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website.